เงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและบริการของ Gcies.net กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลง และรายละเอียดต่างๆ ด้านล่าง

 1. ห้ามใช้ในการบริการเว็บไซต์, ฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร
 2. ห้ามใช้ในการบริการที่เกี่ยวกับสื่ออบายมุข ยาเสพติด และการพนันทุกประเภท
 3. ห้ามใช้ในการใช้งาน Bots, Jobs หรือการใช้งานที่มีการใช้งานCPUสูง หากพบเห็นการใช้งานCPUสูงเป็นระยะเวลานาน ทางระบบจะระงับการใช้งานชั่วคราว
 4. ห้ามใช้ในการใช้งาน VPN, บริการที่เกี่ยวกับการสตรีมมิ่ง, ช่วยดาวน์โหลดไฟล์, ปล่อยดาวน์โหลดไฟล์ หรือฝากไฟล์ต่างๆที่มีการใช้งานBandwidthสูงโดยเด็ดขาด หากพบเห็นการใช้งานBandwidthสูง ทางระบบจะระงับการใช้งานชั่วคราว
 5. ห้ามใช้ในการบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไวรัส
 6. ห้ามใช้ในการสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น และต่อผู้ให้บริการ
 7. ห้ามใช้ในการเผยแพร่ ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 8. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่น หากเกิดความเสียหาย ทางผู้บริการจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 9. การชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินภายในวันที่หมดอายุ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับเครื่องของผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องให้ความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการ
 11. ผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการด้าน Software ดังนั้นปัญหาในการใช้งานด้านต่างๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยจะแนะนำผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความสะดวก ผู้ให้บริการจะตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานรวมไปถึงการดูแลเครื่องเซิฟเวอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติเท่านั้น
 12. การจดโดเมนเนมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยที่ผู้ดูแลระบบจะบริการให้ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับ VPS, DDC และ Colocation
 13. หากข้อมูลสูญหาย, ระบบเสียหาย โดยที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากต้องการใช้งานระบบใหม่ ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าลงระบบใหม่
 14. การเช่าซื้อเครื่องเซิฟเวอร์ หากผู้ใช้บริการ กระทำการใดๆ โดยมิชอบหรือละเมิดข้อตกลงต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนดหรือยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการขอระงับการให้บริการ และจะดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน 3 วันหลังจากวันที่เริ่มระงับการใช้งาน
 16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลในใช้บริการกับไม่ตรงกับการใช้งานต่อทางผู้ให้บริการ หากพบว่ามีการใช้งานผิดเงื่อนไขในการใช้บริการ ทางผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและระงับบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. การคืนเงินผู้ให้บริการจะคืนเงินภายใน 1-2 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งขอคืนเงิน
 2. ในกรณีที่ขอเงินคืนโดยไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการใช้งาน VPS, DDC, Colocation ผู้ให้บริการของดการคืนเงินในทุกๆกรณี
 3. ในกรณีที่เครื่องใช้งานมีปัญหาที่เกิดจากทางผู้ให้บริการ โดยทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินคิดเป็น 60% ตามเวลาคงเหลือตามราคา VPS, DDC, Colocation นั้นๆ ตามเงื่อนไขข้อ (1)
 4. หลังจากผู้ให้บริการคืนเงินแล้ว ผู้ให้บริการสามารถระงับบริการนั้นได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีใดๆ ก็ตามเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงและเงื่อนไขตามข้อตกลงด้านบนทุกกรณี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 9/16/2022, 12:39:37 PM